Over Waterstof

Wat is waterstof?

Waterstof is een energiedrager die gebruikt kan worden als brandstof voor transport of industrie, of als grondstof voor industriële toepassingen. Waterstof wordt geproduceerd door middel van een process wat electrolyse genoemd wordt. Electrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van (groene) stroom, water (H2O) gesplitst wordt in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Hierbij komen geen schadelijke gassen of andere stoffen bij vrij, en om deze reden wordt waterstof gezien als een duurzaam alternatief voor olie of gas, mits de gebruikte stroom groen opgewekt wordt.

Waarom waterstof?

Waterstof wordt gezien als essentiële schakel in de energietransitie, met name als duurzame, betrouwbare, èn betaalbare energiedrager in de toekomst. Waterstof is een versatiel gas, dat een grote rol kan spelen in de verduurzaming bij de volgende marktsegmenten, mits de waterstof groen geproduceerd wordt.

  1. Waterstof als grondstof – De chemische industrie heeft waterstof nodig als grondstof (denk aan de productie van kunstmest, bio-kerosine voor de luchtvaart, etc.). Nu worden deze producten uit olie of aardgas gemaakt, maar deze producten kunnen ook met waterstof geproduceerd worden.
  2. Waterstof als warmtebron – Waterstof is een duurzaam alternatief voor gas en olie in de chemische sector. Directe electrificatie is vaak niet mogelijk om de vereiste hoge temperaturen te bereiken waarop deze chemische processen plaatsvinden, maar waterstof kan deze temperaturen wèl bereiken. Daarnaast kan waterstof ook gebruikt worden voor warmtelevering in de gebouwde omgeving, denk aan warmtenetten.
  3. Waterstof voor transport – Hoewel batterijen een efficiëntere manier zijn om (personen)-transport te vergroenen, is er voor zwaar transport en commerciële (binnen-)scheepvaart een grote rol, ofwel direct als brandstof, of als grondstof voor bio-brandstoffen.
  4. Waterstof als energiedrager – In een toekomstig scenario waar het leeuwendeel van onze elektriciteitsbehoefte uit zonne-en-windenergie komt, zal er op vele momenten over-of-onderproductie zijn. Er zal dus een groete hoeveelheid electriceit gedurende langere tijd opgeslagen moeten worden. Waterstof biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden electriciteit over langere periodes op te slaan, bijvoorbeeld in bestaande zoutcavernes.

In het klimaatakkoord is een ambitie opgenomen van 500 MW electrolyse in 2025, en 3,000 tot 4,000 MW in 2030, en wordt er bovendien op de essentiële rol gewezen die waterstof in het Nederlandse energiesysteem kan vervullen. Om deze reden is er een programmatische aanpak afgesproken voor waterstof die onder andere is gericht op de opschaling van de productie van waterstof middels electrolyse. Project Broadway draagt bij aan het bereiken van deze doelstellingen als één van de eerst vergunde waterstof projecten in Nederland.

Lees meer over waterstof

Lees meer over het klimaatakkoord

Waterstof op chemiepark Delfzijl

De provincie Groningen en de havenautoriteit van Delfzijl zetten volop in op waterstof. De havenregio van Delfzijl bevat grootschalige industrie die met het oog op vergroening behoefte hebben aan groene waterstof, en tegelijkertijd een groot potentie aan hernieuwbare energie in de omgeving, met diverse wind-en-zonneparken op land, en in de toekomst, off-shore windparken in de Noordzee.

Noord-Nederland is uniek gepositioneerd om waterstofkoploper van Europa te worden, en heeft zich de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van een waterstofecosysteem, van productie tot industriële afname. De unieke kenmerken van het gebied dragen daaraan bij, met een groot potentieel aan grootschalige duurzame energie opwek, groot-industriële clusters, en bestaande (natuur)-gas infrastructuur en kennis.

Lees meer over Waterstof in Noord-Nederland